ProGuard Europe Kft. - Facility-managements.com ÁSZFÁltalános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

 

Facility-managements.com ÁSZF... 2

 

Hatály és alapvetés:... 2

 

Általános rendelkezések... 3

 

Felelősségek... 3

 

A Szolgáltatás díjai... 3

 

A szerződés létrejötte... 3

 

Titoktartás... 3

 

Felmondási jog... 4

 

Adatvédelem... 4

 

Egyéb rendelkezések... 4

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.07.08 · Generálás dátuma: 2020.07.27 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu


 

1


 

ProGuard Europe Kft.

 

Facility-managements.com ÁSZF

 

 

 

 

 

Facility-managements.com

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

 

A Facility-managements.com felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a ProGuard Europe Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ , a továbbiakban: Facility-managements.com) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://facility-managements.com//aszf

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: ProGuard Europe Kft.

 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 2330 Dunaharaszti, 2330 Dunaharaszti Fő út 104.

 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@facility-managements.com

 

Cégjegyzékszám: 13-09-161474

 

Adószáma: 24236094-2-13

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 

Telefonszáma: +36 24 620 758

 

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

 

Proguard Europe Kft. saját szerverekkel rendelkezik és saját maga üzemeltet

 

 

 

Hatály és alapvetés:

 

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az

 

 

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.07.08 · Generálás dátuma: 2020.07.27 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu

 

2


irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.   A jelen Szabályzat 2020. július 08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások).

 

3.   Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal / mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal / mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Általános rendelkezések

 

1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.

 

2.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 

Felelősségek

 

1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak (mobil alkalmazás és weboldal) a működésére éves 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

 

2. Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha külső támadás (pl. hekkertámadás) éri az általa szolgáltatott alkalmazást, és ennek következtében adatvesztés vagy a szolgáltalás leállása történik. Ilyen esetekben Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül kijavítja az információs rendszer megsértéből keletkezett károkat, és helyreállítja a szolgáltatást.

 

3. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

 

5. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely az mobil alkalmazás – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

 

6.  Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

 

7. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 

A Szolgáltatás díjai

 

A szolgáltatás ingyenes.

 

A szerződés létrejötte

 

A szolgáltatásra a próbaverzió igénylése után külön szerződésben tud előfizetni a Felhasználó jogi személy. A szolgáltatás a szerződéskötést követően 1 héten belül használható.

 

Titoktartás

 

 

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.07.08 · Generálás dátuma: 2020.07.27 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu


 

3


1.  A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

2. A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

 

3. A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

 

4. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 

5. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

 

6. A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

 

Szerzői jogok

 

1.  Miutánahttps://facility-managements.com/,https://clean.facility-managements.com/,https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-

managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.  A https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

3.  Tilos a https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

4.     A https://facility-managements.com/ , https://clean.facility-managements.com/, https://maintenance.facility-managements.com/, https://construction.facility-managements.com/ ; https://park.facility-managements.com/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

5.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felmondási jog

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

 

Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://facility-managements.com//adatvedelem

 

Egyéb rendelkezések

 

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.07.08 · Generálás dátuma: 2020.07.27 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu


 

4


 

1.  Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

3.   Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

6.   Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

8.  Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.07.08 · Generálás dátuma: 2020.07.27 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu

 

5